وزارت کشور

استانداری سیستان و بلوچستان

ورود به سامانه سنتا

وارد حساب خود شوید!

فروشندگان تعاونی روستایی و عشایری و سرپرست خانوار مشمول دریافت آرد خام سهمیه ای (یارانه ای) می توانند وارد پنل شوند