سامانه های نظارتی سنتا

سنتا(مجموعه سامانه های نظارتی بر توزیع عادلانه)

مجموعه سنتا در زمینه های توزیع آرد خام سهمیه ای و آزاد، توزیع مرغ زنده و کشتار روز و سیلندرگاز و سایر نیازهای کشوری خدمات ارائه می دهد

آرد خام سهمیه ای و آزاد
مرغ زنده و کشتار روز
سیلندر گاز